Kvalitní a rychlý tisk Praha


Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi objednávajícím a dodavatelem v oblasti prodeje zboží a služeb mezi společností WAU! Studio s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a jejími obchodními partnery (dále jen „objednavatel“)

 

Dodavatel

WAU! Studio s.r.o., sídlem Líšnice 209, 252 10  Mníšek pod Brdy, IČO: 24758698, DIČ: CZ24758698
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171930.

 

Objednavatel

Fyzická nebo právnická osoba, která si objednala u dodavatele jeho zboží či služby.
Právní vztahy dodavatele s objednatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými předpisy právního řádu ČR.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje objednatele jsou důvěrné a budou použity jen k uskutečnění plnění smlouvy s objednavatelem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Současně si dodavatel vyhrazuje právo na použití údajů za účelem informovat objednavatele o dalších službách, nabídkách a akcích, které bezprostředně souvisí s činností prodávajícího.

 

III. Objednávka

Objednávat u dodavatele lze pouze písemně: Kupní smlouva, na jejímž základě je realizována dodávka zboží vzniká na základě objednávky zaslané elektronickou poštou, faxem nebo osobně v kanceláři dodavatele. Dodavatel potvrdí přijatou objednávku včetně dohodnuté ceny a dodacího termínu. Objednávka, zaslaná objednavatelem a potvrzená dodavatelem, se stává závaznou pro obě strany. Odstoupení od závazné objednávky se řídí podmínkami v odstavci IV.

 

IV. Odstoupení od objednávky

Obě strany mohou odstoupit od objednávky v případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu ust. § 345 a §370 obchodního zákoníku. Dodavatel může dále odstoupit od objednávky především z důvodů:

V každém případě bude dodavatel objednavatele o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit. Objednavatel může dále odstoupit od objednávky bez zavinění dodavatele pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je stanovena dodavatelem v okamžiku zrušení objednávky a může činit 0 až 100% z celkové ceny objednaného zboží dle stavu rozpracovanosti objednávky

 

V. Cena zboží

Aktuální cena objednaného zboží a služeb je cena, která je na zaslaná objednavateli a je součástí objednávky. Slevy za vyšší odběry apod. jsou možné pouze na základě písemného souhlasu jednatele dodavatele. Kalkulace cen na nestandardní a zakázkové výrobky je platná maximálně 30 dní od data zaslání nabídky, není-li uvedeno jinak v nabídce. Ceny jsou v Kč za kus bez DPH, dopravy či poštovného a balného, není-li uvedeno jinak.  Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, změna cen se však netýká přijatých objednávek. Všechny ceny jsou smluvní.

 

VI. Dodací podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto dodací podmínky:

Objednavatel je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození obalu a obsahu) podle přiloženého dodacího listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu xxxx@xxxx.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem dodavateli. Pokud je objednavatel převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

 

VII. Platební podmínky

Při objednání lze dohodnout tyto platební podmínky:

Smluvní pokuta v případě nedodržení splatnosti faktur je 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

 

VIII. Záruční podmínky a reklamační řád

Vady v kvalitě a množství, které mohou být podle povahy zjištěny okamžitě při převzetí, oznámí objednavatel dodavateli do 10 dní od převzetí zboží. Dodavatel je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Na skryté výrobní vady dodavatel poskytuje záruku po dobu 24 měsíců od odebrání. Po dobu záruky zaručuje technickou úroveň, kvalitu a funkční spolehlivost tak, že bude vyhovovat platným státním normám a technickým podmínkám zvláště dohodnutých oběma smluvními stranami. Zboží, jehož vady je kupující při splnění shora uvedených podmínek oprávněn reklamovat, zasílá na výzvu, po předchozím oznámení vad (reklamaci) k posouzení na oprávněnost reklamace a současně uvede, jakým způsobem požaduje v případě oprávněnosti reklamaci řešit. Dodavatel je povinen do 10 dní od obdržení takové reklamace písemně oznámit výsledek rozboru, který vykonal a svoje stanovisko. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (vyblednutí tisků apod.) a vady vzniklé nešetrným nakládáním či použití k jiným, než obvyklým účelům. Dodavatel neručí za obsahovou, gramatickou, grafickou a věcnou korektnost podkladů pro potisk, které dodal objednavatel.

 

IX.  Vyšší moc

Jestliže nastane vyšší moc - objektivně nepředvídatelná a neodvratitelná skutečnost, která bude dodavateli bránit dočasně nebo trvale v plnění Kupní smlouvy a závazků z ní plynoucích, má dodavatel právo přiměřeně prodloužit dodací lhůty, nebo odstoupit od Kupní smlouvy. V případě, že nastane vyšší moc, neodpovídá dodavatel za škody vzniklé v souvislosti s vyšší mocí. V každém případě bude dodavatel objednavatele o nastalé situaci informovat a snažit se vzniklou situaci řešit

 

IX. Návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty

Dodavatel může na vyžádání poskytnout objednavateli grafické návrhy řešení potisku, tyto však nejsou obsaženy v ceně tisku a budou objednavateli vyúčtovány samostatně. Cena bude stanovena kalkulací před započetím prací. V případě, že tuto cenu kupující neakceptuje, pak se tímto objednávka ruší bez žádných vzájemných nároku na kompenzaci. Veškeré návrhy, vizualizace, fotky, kresby a texty vytvořené dodavatelem, které nebyly realizovány nebo nebyly objednavatelem řádně uhrazeny, jsou duševním vlastnictvím chráněným zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským. Bez svolení dodavatele s nimi leze nelze nijak nakládat.

 

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 12. 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Objednavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Copyright © 2011 - 2014 TvujTisk.cz. | Designed by WAU! Studio. | Created by Hanyes.